الامثال
لکل مقال مقام ولکل مقام مقال .
?هر گفته جایی وهر نکته مکانی دارد
?باخرابات نشینان زکرامات ملاف
?هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898