الامثال
⦁ في الامتحان يكرم المرء أو يحان.
ترجمه?در امتحان است که انسان سربلند شده یا سرافکنده می شود.
معادل? (از حافظ)
خوش بود گر محک تجربه آید به میان             تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898