الامثال
عظ نفسک قبل ان یعظک الدهر.
?خویشتن را موعظه کن قبل از این که روزگار تو را موعظه کند .
?هر که ناموخت از گذشت روزگار
?نیز نیاموزد زصد آموزگار
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898