الامثال
لکل عمل رجال .
?هر کسی را بهر کاری ساختند .
?هر که نقش خویش می بیند در آب
?برزگر باران وگازر آفتاب
?بوریا باف اگر چه بافنده است
?نبرندش به کارگاه حریر
?کار هر بز نیست خرمن کوفتن
?گاو نر می خواهد ومرد کهن.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898