الامثال
عند النطاح یعرف الکبش  الأجم.
?قوچ بی شاخ درهنگام شاخ زدن شناخته می شود.
?خوش بود گر محک تجربه آید به میان
?تا سیه روز شود هر که در او غش باشد.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898