الامثال
– لا فی العیر ولا فی النقیر.
?نه سر پیاز است نه ته پیاز .
?هم از شوربای  قم مانده هم از هلیم کاشان.
?نه برشتری سوارم
?نه چو خر به زیر بارم.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898