الامثال
أسد علی وفی الحروب  نعامه.
?بر من شیر ودر جنگ شتر مرغ
?ترسو بودن انسان را می رساند.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898