الامثال
سحابه صیف ، لیس یرجی دوامها .
?به تداوم ابر تابستان امیدی نیست
?تکیه بر عهد تو وباد صبا نتوان کرد

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898