الامثال
طلب الصید فی عریسه الأسد .
?شکار، درکام شیر می جوید.
?جستجوی چیزی در غیر موقعش
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898