الامثال
الید الواحده لاتصفق.
الید لاتصفق وحدها.
?یک دست صدا ندارد.
?با یک گل بهار نمی شود
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898