الامثال
لکل مقال مقام ولکل مقام مقال .
👈هر گفته جایی وهر نکته مکانی دارد
👈باخرابات نشینان زکرامات ملاف
👈هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898