دَخـَّنَ : کِشید 🚬

دَفـَـع : هُل داد ♿️

رَسَم : نَقاشی کَرد، کِشید ✍️

لـَـوَّن : رَنگ کَرد 🎨

صَـبَغَ : رَنگ کَرد 🎨

رَكـَـبَ : سَوار شُد. 🚴

رَكـَـضَ : دَوید 🏃

سَـبـَـح : شِنا کَرد 🏊

سـَـقـَـطـَ : اُفتاد ❌

تـَـزَحلـَـق= تَزَلَّقَ:اِسکی کَرد 🏂🏄

سَمِع : شِنید 👂

 

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف 👈 +989359882898