دَخـَّنَ : کِشید ?

دَفـَـع : هُل داد ♿️

رَسَم : نَقاشی کَرد، کِشید ✍️

لـَـوَّن : رَنگ کَرد ?

صَـبَغَ : رَنگ کَرد ?

رَكـَـبَ : سَوار شُد. ?

رَكـَـضَ : دَوید ?

سَـبـَـح : شِنا کَرد ?

سـَـقـَـطـَ : اُفتاد ❌

تـَـزَحلـَـق= تَزَلَّقَ:اِسکی کَرد ??

سَمِع : شِنید ?

 

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898