الامثال
⦁ لبس البوصة، تبقى عروسة.
ترجمه? لباس عروسی بپوش تا عروس جلوه کنی.
معادل? آستین نو بخور پلو
و یا?(از سعدی)
تن آدمی شریف است به جان آدمیت    نه همین لباس زیباست نشان آدمیت.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898