الامثال
?من نهشته الحیه حذر الرسن الابلق.
?مار گزیده از ریسمان سیاه وسفید می ترسد.
?چنان زمرگ بترس از سیه سپید مو
?که مرد مار گزیده ز پیسه رسن

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898