الامثال
?رب راس حصید لسان.
?زبان سرخ سر سبز دهر بر باد
?تا نیک ندانی که سخن عین صواب است
?باید که بگفتن  دهن از هم نگشایی

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898