الامثال
فقدأعذر من أنذر .
?کسی که از پیش بیم داده، معذور است.
?من آنچه شرط بلاغت است با تو می گویم.
?تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال.
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898