الامثال
یعلم من أین تؤکل الکنف.
?خوب میداند از کجا شروع کند.(کنایه از زرنگی)

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898