الامثال
متی جنی الناس من الشوک العنب .
?مردم کی از خار انگور می چینند؟
?از مکافات عمل غافل مشو
?گندم از گندم بروید، جوزجو

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898