الامثال
أعمی یدلس نفسه فی العور .
?نابینایی است که خود را درمیان یک چشمها فریب میدهد.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898