الامثال
سقط العشاء به علی سرحان.
?غذای شامگاه اورانزد گرگ اورده است.
?با پای خود نزد گرگ امده است
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898