الامثال
من جد وجد .
?جوینده یابنده است.
?چنین گفت شاه جویندگان که یابندگانند جویندگان.
?گر گران وگر شتابنده بود .
?عاقبت جوینده یابنده بود.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898