الامثال
من خطب الحسناء یعطی مهرها.
?هرکس از زیبا رو خواستگاری کند، مهرش را می پردازد.
?هرکه طوطی می خواهد جور هندوستان کشد.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898