الامثال
من الحبه تنشأ الشجره.
?درخت ازد انه رشد می کند.
?قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898