الامثال
– من یهن یسهل علیه الهوان
ما لجرح بمیت ایلام
?هر کس إهانت وسبکی کند ، إهانت بر او ساده گردد ، همانطور که زخم مرده دردی ندارد.
?اسب مرده را شلاق زدن خطاست.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898