الامثال
الکلام یجر الکلام .

?حرف حرف می اورد .
?ازسخن گویند می خیزد سخن، بگشای لب                             تا زبان بسته در گفتار بگشاید مرا

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898