دوبله شده در: تمّت الدبلجة في… .

قسمت اول: الحلقة الأولی.

آبَ[أوب] إلیه: شبانه به نزد او رفت.

میدان را دور زد: لَفَّ المیدانَ.

اعْقِلُوا:بیندیشید.

اَنْ يَقْتَصِروا : بسنده کنند.

موقع ? http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف ? +989359882898