کشیدن چیزی یا کسی: جره، سحبه، شده.
کشیدن سیگار: دخنه.
کشیدن نقاشی: رسمه، صوره.
کشیدن چک: سحبه.
کشیدن اب از چاه: رفعه.
کشیدن دندان: قلعه، نزعه.
وزن کردن: وزنه.
بار را: حمله، نقله.
کشیدن لوله: مدّه.
کشیدن(چیزی به سوی خود): جذبه إلیه، إجتذبه إلیه، جاذبه إ لیه.
کشیدن (غذا و …): صبه، أفرغه، فرغه.
کشیدن(پوست و ..): مدده.
کشیدن(کسی را به جایی مثل دادگاه): ساقه إلیه، جلبه، إستجلبه.
کشیدن(جاده و مانند آن): أحدثه.
صلیب کشیدن: رسم شارة الصلیب.
(اسلحه را): شهره، سحبه.
هفت تیر کشیدن: سهر/سحب المسدس.
کشیده: الممتد، الطویل، المدید.(سیلی): اللطمة، الصفقة.
کشیده شدن(سیم، خط لوله و …): إمتدّ .(به سوی چیزی یا کسی): إنجذب إلیه.
منجر شدن به چیزی: أدی إلیه، أفضی إلیه. إنتهی إلیه.

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898