قانون: القانون،الشریعة.
قانون اساسی: الدستور.
قانون الهی: الشریعة الإلهیة.
قانون بین المللی: القانون الدولی.
قانون کیفری/جزائي: قانون الجزاء/العقوبات.
قانون مدنی/کشوری: القانون المدنی.
رعایت قانون: الالتزام بالقانون.
زیر پا گذاشتن قانون/قانون شکنی: خرق، انتهاک القانون.
وضع کردن قانون: إقرار /وضع/سن القانون.
قوانین استخدامی: قوانین التوظیف.
قوانین بازرگانی: القوانین التجاریة.
قوانین رانندگی: قانون السیر.
قوانین عرف بین المللی: أحکام/قوانین السلوک الدولیة.
قوانین کشوری: القوانین المدنیة.
قانون گذار: واضع القانون، المشرع.
قانون گذاری: التشریع، سن القوانین، التقنین.
قانونی: الشرعی، المشروع.
حق قانونی: الحق المشروع.

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898