?معارف لغویة

عقد علی:تصمیم گرفت

عقد قرانه علی:ازدواج کرد

عقد قلبه علی:دل بست به،دل در گرو..نهاد

عقد لسانه:زبانش را بند آورد

عقد ما بین حاجبیه:چهره درهم کشید

عقد مؤتمرا صحفیا:نشست خبری تشکیل داد

عقد النیّة علي:عزم…كرد

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898