به طور چشمگیر: بصورة ملحوظة.
به طور جدی: عل محمل الجد،جاداً، بجد.
به طور خاص: بصورة خاصة.
به طور رسمی: رسمیاً.
به طور کلی: بصفة عامة.
به طور کامل: بأکمله.
به طور گسترده: علی نطاق واسع.
به طور محسوس: بصورة محسوسة.
به طور محرمانه: سراً.
به طور معین: علی وجه التحدید.
به طور موقت: بشکل موقت.
به طور یک جانبه: من جانب واحد.
به طور یکسان: علی السواء.
به طوری که: بحیث…

موقع ? http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898