الامثال
بیضه الیوم ،خیر من دجاجه ا لغد  .
👈تخم مرغ امروزبهتر از مرغ فرداست.
👈سرکه نقد به از حلوای نسیه
👈به نسیه مده نقد اگر چند نیز
👈به خرما بود وعده ونقد خار

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898