الامثال
بیضه الیوم ،خیر من دجاجه ا لغد  .
?تخم مرغ امروزبهتر از مرغ فرداست.
?سرکه نقد به از حلوای نسیه
?به نسیه مده نقد اگر چند نیز
?به خرما بود وعده ونقد خار

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898