الامثال
فقدأعذر من أنذر .
👈کسی که از پیش بیم داده، معذور است.
👈من آنچه شرط بلاغت است با تو می گویم.
👈تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال.
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898