الامثال
فلان کالنعامه، لاطیر ولاجمل.
👈چون شتر مرغ نه پرنده است ونه شتر
👈به مار ماهی مانی، نه این تمام  نه آن                 منافقی چه کنی، مار باش یا ماهی
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898