الامثال
أعمی یدلس نفسه فی العور .
👈نابینایی است که خود را درمیان یک چشمها فریب میدهد.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898