الامثال
– لا فی العیر ولا فی النقیر.
👈نه سر پیاز است نه ته پیاز .
👈هم از شوربای  قم مانده هم از هلیم کاشان.
👈نه برشتری سوارم
👈نه چو خر به زیر بارم.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898