الامثال
أسد علی وفی الحروب  نعامه.
👈بر من شیر ودر جنگ شتر مرغ
👈ترسو بودن انسان را می رساند.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898