الامثال
من جد وجد .
👈جوینده یابنده است.
👈چنین گفت شاه جویندگان که یابندگانند جویندگان.
👈گر گران وگر شتابنده بود .
👈عاقبت جوینده یابنده بود.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898