الامثال
الطیور علی أشکالها تقع .
👈کبوتر با کبوتر باز با باز
👈همجنس با همجنس کند پرواز
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898