الامثال
کل جدید بالجدیدین یخلق.
👈هر جدیدی با گذشت شب وروز کهنه شود.
👈نو که آمد به بازار کهنه شود دل آزار
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898