الامثال
کل جدید بالجدیدین یخلق.
?هر جدیدی با گذشت شب وروز کهنه شود.
?نو که آمد به بازار کهنه شود دل آزار
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898