الامثال
فلان یحمل التمرإلی البصره.
?فلانی خرما به بصره  میبرد.
?جان می برند تحفه به نزدیک یار خویش
?خرما به بصره ، زیره به کرمان همی برند
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898