الامثال
لو لبس الحمار ثیاب الخز لقال الناس یالک من حمار .
👈خر عیسی گر ش به مکه برند چونکه برگردد هنوز خر باشد.
👈اگر خرلباس ابریشم بپوشد، مردم گویند ای آفرین برخر.
👈عقل مردم در چشمشان است.
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898