الامثال
لو لبس الحمار ثیاب الخز لقال الناس یالک من حمار .
?خر عیسی گر ش به مکه برند چونکه برگردد هنوز خر باشد.
?اگر خرلباس ابریشم بپوشد، مردم گویند ای آفرین برخر.
?عقل مردم در چشمشان است.
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898