الامثال
من الحبه تنشأ الشجره.
👈درخت ازد انه رشد می کند.
👈قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898