الامثال
بقدر الکد تکتسب المعالی
من طلب العلی سهر اللیالی
👈نابرده رنج گنج میسر نمیشود .
👈مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898