الامثال
بقدر الکد تکتسب المعالی
من طلب العلی سهر اللیالی
?نابرده رنج گنج میسر نمیشود .
?مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898