الامثال
فی الصیف ضیعت اللبن.
?در تابستان شیر را ضایع و فاسد کردی .
?به عاقبت کار توجه نکردی.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898