الامثال
أکلتم تمری عصیتم أمری.
?خرمایم را خوردید ونافرمانیم کردید .
?نمک خوردن ونمکدان شکستن .
?دست در کاسه ومشت بر پیشانی
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898