الامثال
لا تکن رطبا فتعصر ولا یابسا فتکسر.
?سختی ونرمی به هم دربه است .
?نه زیاد نرم باش نه تندخو.
?دلبر شیرین اگر ترش ننشیند
?مدعیانش طمع برند به حلوا
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898