الامثال
إیاک أعنی اسمعی یاجار.
👈بزن بر در تا همسایه بشنود.
👈به در میگ تا دیوار بشنوه
👈چراغ چراغ، با تو می گویم ، دخترعمو توگوش کن
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898