الامثال
إیاک أعنی اسمعی یاجار.
?بزن بر در تا همسایه بشنود.
?به در میگ تا دیوار بشنوه
?چراغ چراغ، با تو می گویم ، دخترعمو توگوش کن
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف ? +989359882898